Archive | January 2012

[TWITTER] 120131 Jaejoong’s update


[TRANS] Càng hối tiếc bao nhiêu, ngẩng cao đầu bấy nhiêu. Chạy thật xa.

[TRANS] Rất nhiều giọt nước mắt đang rơi xuống~ Huhu

[TRANS] Những bông tuyết lớn đang rơi xuống rất nhiều.

Source: @mjjeje

E-trans: joejjang + Doctorjaee + The Little Pear

V-trans: D @DBSKinfo

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS