[TWITTER] 120619 Cập nhật Twitter của JaeJoong


20120620-215224.jpg

[TRANS] Chúng tôi là jyj^^ http://pic.twitter.com/OxTgozn3

20120620-215311.jpg

20120620-215328.jpg

[TRANS] Yoochun, Misook-noona, Jaejoong.. Junsu mất tích trong một lúc. pic.twitter.com/J3mhOYFM (T/N: Jaejoong viết tên của JYJ theo phiên âm tiếng Trung)

20120620-215513.jpg

20120620-215538.jpg

[TRANS] Yoochun, Misook, Junsu, Jaejoong, John. Bộ ba với kính mát http://pic.twitter.com/PTKHgcOm (T/N: Jaejoong viết tên của JYJ theo phiên âm tiếng Nhật)

20120620-215956.jpg

20120620-220022.jpg

[TRANS] Bạn cũng có thể nhìn thấy Kokki Kokki (,) người đã lâu không xuất hiện… (T/N: Kokki Kokki là đồ chơi hình con voi của Jaejoong)

Source: @mjjeje
Translated by: @_alovelikewar + @theyoungestmin
Shared By: JYJ3 + DBSKinfo
Vtrans: BiNim CTV @ DBSKinfo
Take out with full credits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s