[TRANS] 120703 Cập nhật twitter Yuchun


Tôi đã hoàn thành trong đầu…Nhưng tôi tự hỏi có phải vì mắt nhòe đi không…hôm nay thật khó sáng tác quá…Tôi đi ngủ đây Chào buổi sáng ~!!^^

Source: @6002theMicky
Translated by: @6004theSheena
Shared By: JYJ3
V-translated by: D @DBSKinfo
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s