[TWITTER] 120713 Cập nhật twitter Jaejoong


ah.. Lần này, bàn tay phải của tôi bị sưng.. Chân, đùi và bàn tay đều bị sưng lên nghiêm trọng.. Muỗi là phần đáng sợ nhất trên thế giới.. Tháng tồi tệnhất..Tháng hè  http://po.st/23C4ts

 

Credit: @mjjeje

E-trans: @elbowyeish

V-trans: B @DBSKinfo

TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s