[Pic] 130603 JYJ (EN) Line Update – Cập nhật LINE


Tháng 7 này, album thứ 2 của XIA sẽ ra mắt.

Các bạn đang ngủ à? Mặc dù các bạn đang ở bên kia trái đất nhưng tôi tin rằng các bạn đang lắng nghe tôi!! Tạm biệt ~~~~~!

credit: JYJ (EN) Line
shared by: sharingyoochun.net + DBSKinfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s